Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvod
Prevádzkovateľom stránky je Dana Leitner - CESTOVNÁ AGENTÚRA.

 

IČO: 40 565 891 , so sídlom Spádová 1156/2, Sereď, PSČ 926 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného úradu Senec, oddiel OU-SC-OZP-2017/006413-2, číslo ŽR 202-9278.


Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi Cestovnou agentúrou Leitnertour a zákazníkom /objednávateľom zájazdov/ pri predaji zájazdov a služieb  sprostredkovaných cez Cestovné kancelárie, prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, dopravcov, s ktorými je zmluvne viazaný. Konečné ceny zájazdov CK sú totožné s cenami CA.

 


2. Ponuka zájazdov
Na stránkach www.leitnertour.sk ponúka cestovná agentúra zájazdy zmluvných  cestovných kancelárií, ktoré sú poistené voči úpadku, služby prevádzkovateľov ubytovacích zariadení a dopravné služby. Cestovná agentúra Leitnertour má s nimi uzatvorené právoplatné zmluvy o obchodnom zastúpení, ktoré  využíva pri uzatvorení zmluvy pre konečného odberateľa zájazdov.
Ponuka zájazdov je pravidelne aktualizovaná systémom ProfiTour, na základe elektronických dát prijímaných od príslušného usporiadateľa zájazdu /CK/. Cestovná agentúra nenesie zodpovednosť za prípadne zmeny a chyby v ponuke zo strany usporiadateľa zájazdu a vyhradzuje si právo na chybu v publikovaných informáciách. Všetky reklamácie sú predkladané sprostredkovateľovi zájazdu čiže  CA Leitnertour, ktorá ich následne postúpi organizátorovi zájazdu a tým je  príslušná cestovná kancelária, ktorá organizuje zájazd.

 

3. Cena zájazdu
Ceny za zájazdy a iné služby cestovného ruchu sú uvedené pri jednotlivých ponukách. Klient by mal brať na vedomie, že ceny zájazdov uvedených na web stránke  Leitnertour sa môžu líšiť od cien CK, ktoré sú aktuálne v čase rezervácie v príslušnej cestovnej agentúre. Tieto rozdiely   sú však minimálne. Záväznou sa však pre klienta stáva  cena, ktorá je uvedená na príslušnej zmluve o obstaraní zájazdu. S touto zmluvou sa klient  oboznámi pred podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu. Cestovná agentúra je zmluvne viazaná predávať  zájazdy za rovnaké ceny, za ktoré ich predáva cestovná kancelária, ktorá zájazd organizuje.

 

4. Objednávka
Zadanie požiadavky na vyhľadanie zájazdu zo strany klienta je úplne nezáväzné, jedná sa len o predbežný záujmu klienta a zistenie podmienok na príslušný zájazd. Cestovná agentúra vyhotoví na základe požiadaviek klienta ponukový list s presným popisom požadovanej destinácie. Cena zájazdu, je aktuálna v deň zisťovania ponuky a môže sa meniť až do záväzného objednania  zájazdu. Rezervácia pobytu je nezáväzná, trvá po dobu 1 - 3 dni vždy podľa pravidiel organizujúcej CK. Rezervovanie zájazdu je možné bezplatne zrušiť kedykoľvek v tomto období.

 

Ak sa klient rozhodne pre daný pobyt na základe ponukového listu CA mu vyhotoví záväznú objednávku a vypracuje zmluvu o obstaraní zájazdu
Pokiaľ má objednávka všetky náležitosti, Cestovná agentúra urobí rezerváciu zájazdu u príslušnej usporiadateľskej cestovnej kancelárie.
Klient berie na vedomie, že pri niektorých ponukách nemusí byť už zájazd v okamihu rezervácie voľný (stáva sa to najmä pri ponukách typu „Last Minute"). V takýchto prípadoch bude Cestovná agentúra kontaktovať Klienta a dohodne s ním ďalší postup.

 

5. Zmluva o obstaraní zájazdu a platba
Po potvrdení rezervácie pošle Cestovná agentúra Leitnertour klientovi Zmluvu o obstaraní Zájazdu ktorá obsahuje meno a priezvisko cestujúcich, dátum narodenia, adresu bydliska, termín zájazdu, cenu zájazdu. Návrh je zasielaný prednostne e-mailom, poštou, osobne, ak nie je dohodnuté inak. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu sú Všeobecné obchodné podmienky usporiadateľskej cestovnej kancelárie. Spoločne so Zmluvou o obstaraní zájazdu pošle Cestovná agentúra klientovi podklady k úhrade zájazdu.
Klient následne zašle Cestovnej agentúre podpísanú Zmluvu o obstaraní zájazdu a doklad o úhrade zájazdu podľa pokynov a v termíne určenom Cestovnou agentúrou.
Termíny platieb pre zálohy aj doplatky sú pre klienta záväzné a Cestovná agentúra nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté ich nedodržaním.
Objednávka sa považuje za záväznú splnením týchto náležitostí:

 

1./ zaslanie podpísanej Zmluvy o obstaraní zájazdu

 

2./ úhrada príslušnej zálohovej platby alebo doplatku podľa pokynov Cestovnej agentúry

 

Výnimočne môže nastať situácia, kedy usporiadateľská cestovná kancelária zájazd alebo časť služieb tvoriacich zájazd nepotvrdí. V takomto prípade sa Objednávka ruší a klient ma nárok na bezodkladné vrátenie všetkých uhradených platieb.


6. Cestovné doklady a víza
Každý klient je zodpovedný za to, aby mal pri ceste do zahraničia pri sebe požadované platné cestovné doklady a víza. Dôležité je overenie  informácií, ktoré súvisia s cestou do vybranej krajiny a s tranzitom cez ostatné štáty, ktorými bude prechádzať. Pri získavaní týchto informácií bude na požiadanie Cestovná agentúra zákazníkovi nápomocná.
Víza si zabezpečuje klient pred vycestovaním. Cestovná agentúra nenesie zodpovednosť za škody spôsobené neudelením víz cestujúcim.
Ostatné doklady (letenka, voucher, poistenecká kartička a pod.) doručí klientovi Cestovná agentúra. Tieto doklady je nutné nosiť vždy pri sebe a pri čerpaní služieb sa nimi na požiadanie preukázať.

 

7. Služby na vyžiadanie
Niektoré zájazdy a ubytovacie kapacity sú dostupné len na vyžiadanie, čo znamená, že príslušné služby je nutné vyžiadať u prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia alebo u iného zmluvného partnera.
V takomto prípade môže Cestovná agentúra požadovať zálohu až do výšky 100 % ceny zájazdu ešte pred samotnou rezerváciou. V prípade, že je rezervácia úspešná, stáva sa okamžite záväznou a vzťahujú sa na ňu Všeobecné obchodné podmienky príslušnej cestovnej kancelárie, vrátane storno poplatkov. V prípade, kedy je rezervácia neúspešná, Cestovná agentúra vráti klientovi bezodkladne zálohu v plnej výške.

 

8. Storno
Storno podmienky zájazdu sa riadia vždy Všeobecnými obchodnými podmienkami cestovnej kancelárie, ktorá je usporiadateľom zájazdu. Odstúpiť od zmluvy o zájazde musí klient písomne. Všetkým klientom odporúčame poistenie storna zájazdu.


9. Reklamácia služieb
V prípade reklamácie služieb zo strany klienta sa Cestovná agentúra zaväzuje postúpiť okamžite túto na vybavenie príslušnému usporiadateľovi zájazdu alebo poskytovateľovi služieb. Cestovná agentúra nie je oprávnená riešiť reklamácie vo vlastnom mene, ale zaväzuje sa, že bude klientovi pri vybavení reklamácie maximálne nápomocná.
Klientom odporúčame riešiť reklamáciu ihneď a bez zbytočného odkladu na mieste pobytu, aby mohli byť vady ihneď odstránené. Reklamované služby si prosím nechajte potvrdiť delegátom, prípadne zástupcom ubytovacieho zariadenia, ktorí môžu k reklamácii pripojiť svoje vyjadrenie.


10. Poistenie
Cestovné poistenie a poistenie storna zájazdu je možné obstarať súčasne s kúpou zájazdu. Zájazd je možné obstarať aj bez cestovného poistenia. Cestovná agentúra odporúča všetkým klientom uzatvoriť príslušnú poistnú zmluvu a nezodpovedá za škody vzniknuté následkom neuzatvorenia takejto zmluvy.


V Seredi, dňa 1.5.2017

Krajiny

Zobraziť všetky »

Booking.com

Plavby

Newsletter

E-mail:

Počasie

Bulharsko
dnes:   8 °C
Cyprus
dnes:   18 °C
Čierna Hora
včera:   16 °C
Egypt
dnes:   26 °C
Grécko
dnes:   14 °C
Chorvátsko
dnes:   14 °C
Maďarsko
dnes:   11 °C
Taliansko
dnes:   18 °C

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 25,99 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,43 HRK
Turecká lira  EUR 6,10 TRY
Americký dolar  EUR 1,13 USD

Zobraziť všetky »